GOLDSIDE Real Estate Fund

Špeciálny podielový fond nehnuteľností, ktorý je určený všetkým, ktorí chcú zhodnotiť svoj majetok investovaním do nehnuteľností.

Kam investujeme?

Primárne do nehnuteľností:

 • kúpou majetkových účastí v realitných spoločnostiach, ktoré vlastnia nehnuteľnosti,
 • kúpou podielov v iných realitných fondoch.

Sekundárne do iných aktív:

 • akcií, dlhopisov a nástrojov finančného trhu.

Fond môže takisto v rozumnej miere využívať finančné deriváty na účely dosahovania výnosov, ako aj na účely zabezpečenia proti riziku.

Výnosy

Sú výsledkom dobrého hospodárenia. Do fondu prichádzajú vo forme:

 • príjmov z nájomného,
 • úrokov, dividend a kapitálového zhodnotenia investícií.

Vďaka tomu rastie hodnota majetku vo fonde a vám vaše investície. Fond nebude priebežne vyplácať dividendy, ale ako podielnik môžete požadovať vyplatenie podielových listov kedykoľvek. Ich cenu stanovujeme dvakrát za mesiac.

Rodný list fondu

 • Názov fondu: GOLDSIDE Real Estate Fund, o.p.f., GOLDSIDE Asset Management, správ. spol., a. s.
 • Skrátený názov fondu: GOLDSIDE Real Estate Fund
 • Typ fondu: Otvorený podielový fond vytvorený ako verejný špeciálny fond nehnuteľností
 • Správca: GOLDSIDE Asset Management, správ. spol., a. s.
 • Audítor: KPMG Slovensko spol. s r. o.
 • Depozitár fondu: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia
 • Rizikovo-výnosový profil 3 (na stupnici od 1 do 7)
 • Investičný horizont minimálne 3 roky
 • Vstupný poplatok maximálne 2%
 • Výstupný poplatok maximálne 1%
 • Správcovský poplatok 1%
 • Výkonnostná odplata 20% z výnosu fondu
 • Minimálna investícia od 20 EUR
 • Číslo účtu pre investovanie do podielového fondu GOLDSIDE Real Estate Fund: SK5211110000001567602015

Graf vývoja cien fondu

VÝKONNOSTI A HODNOTA MAJETKU FONDU K 15. 05. 2020:

Hodnota 1 podielového listu : 0,103591 EUR
NAV* fondu: 10 136 128,36 EUR
Zhodnotenie fondu:
– za 1 mesiac: 0,47 %
– za 3 mesiace: 1,50 %
– za 6 mesiacov: 2,84 %
– od začiatku roku (YTD): 2,15 %
– od vzniku (25. 10. 2019): 3,59 %

*NAV – čistá hodnota majetku

Projekty vo fonde

solcany projekt vo fonde

Prvou investíciou do fondu nehnuteľností GOLDSIDE Real Estate Fund je výrobno-logistická hala s administratívou patriaca realitnej spoločnosti Solčany Properties, a.s. s prenajímateľnou plochou 13 750m2.

Kontaktovať GOLDSIDE partnera

Naši GOLDSIDE partneri vám ochotne poskytnú všetky potrebné informácie o možnostiach investovania v GOLDSIDE.

Dokumenty na stiahnutie

UPOZORNENIE: Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. S investíciou do podielových fondov je spojená rôzna miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej politiky a stratégie podielového fondu. Hodnota investície do podielového fondu, ako aj výnos z nej môže stúpať alebo klesať a podielnik nemusí dostať späť celú investovanú sumu. Cieľ investičnej politiky sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Správca žiadnym spôsobom negarantuje dosiahnutie cieľa investičnej politiky.